Ga ik naar de hemel?

De weg is smal die naar het leven leidt - Matt 7:14

Ga ik naar de hemel?

Inleiding

Bedankt dat je deze website bezoekt. In mijn wandel met God heb ik Hem mogen ontmoeten en ervaren. Vanaf mijn jeugd heeft God het belang van de eeuwigheid al op mijn hart gelegd. Hij is meer en meer tot mij gaan spreken en ik wil een belangrijke boodschap met je delen. Wat ik je wil laten zien vanuit de Bijbel, is de weg die naar het eeuwige leven leidt. Er is maar één weg en deze weg is smal. Om de hemel te missen hoef je niets te doen, dat is de weg waar je standaard op zit. Wil je daarom deze pagina met een open hart lezen? Ben je bereid om tijd te steken in de vraag hoe je naar de hemel kunt? Haak alsjeblieft niet af als het confronterend wordt, maar denk er over na en laat Gods woorden binnenkomen. Veel mensen hebben een beeld van God gemaakt in hun gedachten wat niet klopt. We mogen niet onze eigen God bedenken die voldoet aan onze verwachtingen en onze normen en waarden. De Bijbel spreekt hierover: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.”Jesaja 55:8 Het is goed om te bedenken dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten en Zijn wegen beter zijn dan onze wegen. Hij is God laat Hem tot je spreken, zodat je eeuwig leven vindt.

Het Woord van God

In het Bijbelboek Hosea staat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”Hosea 4:6a Kennis over God en Zijn Woord zijn belangrijk. Vanuit de Bijbel kunnen je leren hoe God is en hoe hij handelt. Zo kun je te weten komen of je onderweg bent naar de hemel of niet. De Bijbel is het Woord van God en is betrouwbaar. God zal Zijn Woord nooit tegenspreken of anders handelen dan daar in geschreven staat. Als je de woorden van God leest en toepast in je leven dan wordt je wijs genoemd. Luister daarom goed en aandachtig naar het Woord van God en mis de hemel niet.

Vrees God!

Misschien had je het niet verwacht, maar dit is één van de belangrijkste adviezen die ik je kan geven. Als je de Bijbel leest dan zie je dat het wijs is om God te vrezen. Hij is een Heilige God en we moeten ons leven leiden met veel respect en ontzag voor Hem. Hij maakt geen onderscheid tussen personen. Hij eerlijk en rechtvaardig en God verafschuwt zonde. Als het jouw tijd is om voor God te verschijnen dan zal Hij je precies behandelen, zoals Hij in Zijn Woord heeft beschreven. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat God in Zijn Woord heeft gezegd. Het is goed dat God ieder mens gelijk behandelt. Als je dit beseft dan zul je zien dat er voor jou geen uitzondering is. Voor de meeste mensen zal het laatste oordeel van God niet goed aflopen. Enkele Bijbelteksten over dat het goed is om God te vrezen:

“Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.”Spreuken 9:10

Zonder ontzag voor de HEER is er geen wijsheid.

“Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.”Psalm 33:8

God is ontzagwekkend. Hij is Heilig, Hij is de Heere God, de Almachtige.

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”Openbaring 14:6-7

We worden opgedragen om God te vrezen en Hem te eren.

“En neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.”Deuteronomium 8:6

Door God te gehoorzamen tonen we dat we God vrezen.

Het vrezen van God is iets goeds en het leidt naar het leven en het echte kennen van God. Waarom moeten we God vrezen? Wie God vreest behoedt zich voor zonde en red zijn leven. “Want het loon van is de dood”Romeinen 6:23 en “De ziel die zondigt, die zal sterven.”Ezechiël 18:4 en ook “Want onze God is een verterend vuur.”Hebreeën 12:29 Hij is de allerhoogste en Hij bezit alle wijsheid. God kijkt vanuit een ander perspectief. Hij is de Koning der Koningen er is geen hogere autoriteit. Gods woorden zijn krachtig en waar. Zijn woorden zijn definitief en eeuwig. Laten we daarom met ontzag kijken naar de weg die God heeft bepaald, waardoor mensen toch naar de hemel kunnen gaan.

De wet van God

God heeft ons Zijn wet gegeven als de heilige standaard die vereist is om naar de hemel te gaan. Als jij de wet volledig houdt zal je leven. Als je de wet breekt of al gebroken hebt dan zal de wet je veroordelen. De Wet komt van God en wordt heilig genoemd. Aan de eis van de Wet moet voldaan worden. Laten we kijken naar enkele van de tien geboden van God. De wet is gegeven om je te leren wat zonde is en om te laten zien waarom je een redder nodig hebt. Ik wil je vragen om verder te lezen en om in gedachten te houden dat er heel goed nieuws volgt aan het einde.

De leugen

Eén van de tien geboden gaat als volgt: “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”Exodus 20:16 Liegen is een zonde en God verbied hier dat we leugens vertellen. Sommige leugens noemen we een leugentje om bestwil en andere leugens zijn grotere leugens. Toch is iedere leugen iets wat God verafschuwt.

“Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: (…) wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.”Spreuken 6:19

“Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.”Openbaring 21:27

Leugenaars zullen Gods stad of Zijn Koninkrijk niet binnenkomen. God zal niet de God van leugenaars zijn.

Godslastering

“U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.”Exodus 20:7

De naam van God op een ongepaste manier gebruiken heet Godslastering. Misschien heb je ook wel eens gevloekt en de Naam van God of de Naam van Jezus ongepast gebruikt. God houdt je niet onschuldig. Hij is Heilig. De naam van God dient hoog gehouden te worden en met eer en ontzag gebruikt te worden. Hij is de Schepper. Wat zal er gebeuren met hen die Zijn Naam onteren?

Niet stelen

“U zult niet stelen.” - Exodus 20:15

Misschien heb je ooit iets gestolen. Stelen kan op allerlei manieren. Denk aan werktijd, fraude, geld of spullen, series, muziek of films. Om een dief genoemd te worden hoef je maar één keer iets gestolen te hebben. God waarschuwt dat dieven het Koninkrijk van God niet zullen binnengaan.

Geen overspel

“Pleeg geen overspel.”Exodus 20:14

Het huwelijk is door God ingesteld. Overspel is volgens de Bijbel de enige geldige reden om te scheiden. Op overspel stond in het Oude Testament zelfs de doodstraf. Toen Jezus kwam sprak hij deze woorden waardoor Hij de lat nog hoger legt.

“Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.”Mattheus 5:28-29

Hier zien we dat God kijkt naar het hart en je daar op beoordeeld wordt. Ook zien we dat we door zonde, die gepleegt wordt met het oog, je zelfs al in de hel terecht kunt komen. Door sexuele onreinheid en pornografie ga je verloren en komt Gods toorn over je.

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.Kolossenzen 2:5-6

Wie de zonde opgeeft en zich bekeert kan vergeven worden door het offer van Jezus.

God kijkt naar het hart

Een andere tekst die laat zien dat God het hart beoordeeld:

“Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft.”1 Johannes 3:15

God hanteert een heel andere standaard. Het haten van iemand wordt gelijk gesteld aan moord. Gods wegen zijn werkelijk hoger dan onze wegen. Je kunt Zijn woorden accepteren of er tegen in gaan. Maar wie verstandig is zal God vrezen en de zonde de rug toe te keren om zo op het pad van het leven te wandelen.

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Spreuken 3:23

Goed genoeg voor de hemel?

Samen hebben we naar vier geboden van de tien geboden gekeken.

  1. “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”Exodus 20:16
  2. “U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,…”Exodus 20:7
  3. “U zult niet stelen.”Exodus 20:15
  4. “Pleeg geen overspel.”Exodus 20:14

De Wet is aan ons gegeven als een spiegel. We zien dat Gods standaard heel hoog ligt en dat we daar nooit helemaal aan kunnen voldoen. Niemand is goed genoeg. Door één van de tien geboden te breken heb je de wet van God gebroken. “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.”Jakobus 2:10

Omdat ieder mens gezondigd heeft zal hij of zij daarom de heerlijkheid van God moet missen. “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,”Romeinen 3:23

De heerlijkheid van God missen is heel erg. Misschien besef je het niet maar al het goede op aarde ontvangen van God. We kennen nu nog fijne dingen als licht, rust, schone lucht, liefde, water, eten en talloze andere zegeningen. In de eeuwigheid zonder God zal dat absoluut niet meer zo zijn.

God zal me vergeven

Misschien heb je gehoord over Gods grote liefde en dat God goed, genadig en geduldig is. En dat is allemaal waar. Het feit dat je dit leest, betekend dat je leeft in de tijd waar God gevonden kan worden en je vergeving kunt ontvangen. Een grote valkuil is dat we onszelf proberen goed te praten en een god bedenken die ons goed uitkomt. Maak alsjeblieft die fout niet. Luister naar het Woord van God en zie dat niemand onschuldig is tegenover God. God is God in al zijn eigenschappen. Eén van die eigenschappen is dat God niet veranderd. Zijn goedheid kan niet minder worden en niet meer. Hij is oneindig goed. En omdat Hij goed is zal Hij ervoor zorgen dat de zondaar wordt gestraft. Als een aardse rechter goed is zal hij zeker de schuldige een straf opleggen. Als hij dat niet doet is hij niet langer goed en niet langer rechtvaardig. Hoeveel temeer zal God recht spreken? Zijn rechtvaardigheid en Zijn Heiligheid kunnen niet minder worden, om jou of mij binnen te laten in de hemel. De mate van straf is ook afhankelijk tegen wie je de overtreding doet. Een zonde tegen een oneindige God zorgt ook voor een oneindige straf.

Hemel of hel?

“Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.”Heb 9:27

Op een dag zul je sterven. Als God je beoordeeld naar de tien geboden, wordt het dan voor jou de hemel of de hel?

De Bijbel laat alleen deze twee opties over. Er is geen grijs gebied. Is er dan echt een hel? Vraag je jezelf misschien af. Jezus zelf sprak daarover en geeft dat duidelijk aan. Als er niet iets vreselijk mis was gegaan tussen de mensen en God dan had Jezus niet Zijn leven hoeven geven. De hel is een plaats waar alle mooie eigenschappen van God niet meer te vinden zijn. God is Licht, de hel wordt uiterste duisternis genoemd. God is liefde, in de hel is alleen maar haat. God is goed, in de hel is het kwaad. God is leven, in de hel is de dood. De hel kent geen vrede, want Jezus is de Prins van Vrede. In de hel is geen water, want God geeft het levende water. Als je Jezus afwijst dan kom je in die vreselijke plaats terecht.

De hemel is het tegenovergestelde waar we volop kunnen genieten van Gods licht, vrede, vreugde, goedheid en schoonheid. Volg de Weg naar het leven. Deze weg heet Jezus.

Wie gaan naar de hel?

In de eerste plaats is de hel bestemd voor de duivel en zijn engelen. Zij kwamen in opstand tegen God. De meeste mensen vinden het geen probleem als de duivel voor zijn zonden tot de hel wordt veroordeeld. De gevallen engelen hebben geen mogelijkheid om vergeving te ontvangen. Ook de mensheid is gevallen in zonde, maar door Gods grote liefde hebben mensen kans op vergeving. Jezus sprak:

“Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.”Mattheüs 25:41

Vele mensen zijn onderweg naar de hel. Als je naam niet in het Boek van het leven staat, dan heb je geen eeuwig leven en kom je terecht in de tweede dood: de vuurpoel.

“Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.”Openbaring 20:11-15

Dit is het laatste oordeel. Als je naam niet in het boek van het leven staat wordt je in de vuurpoel gegooid. Luister alsjeblieft naar mij. Dit is een verschrikkelijk vooruitzicht, maar het staat geschreven en God heeft Zijn Woord bevestigd. Het zal niet anders kunnen verlopen dan op deze manier.

Jezus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”Mattheüs 24:35

Over de verschrikkelijke realiteit van de hel heb ik nog een website gemaakt. Hier verteld een man hoe hij door Jezus uit zijn lichaam werd gehaald en meegenomen werd na de hel in een visioen. Hij verteld over de verschrikkingen, de angst, de pijn en de hopeloosheid van een eeuwigheid zonder God. Het is veel erger dan we denken!

Hij zegt zelf: “Ook al geloof je mijn verhaal niet, geloof Gods Woord!” Het staat allemaal beschreven in de Bijbel en Gods Woord kan niet veranderen. Als ik voor een rechter sta en hij veroordeeld mij tot de gevangenis, dan kan ik tegen hem zeggen: Meneer de rechter ik geloof niet in de gevangenis. Toch zal dat niets veranderen aan de situatie en daar zal ik daar snel genoeg achter komen. Wat je gelooft veranderd dus niets aan de waarheid van God die we in de Bijbel kunnen vinden. Om die reden kunnen we niet onze eigen god en niet ons eigen geloof maken. God roept op tot bekering. Nu is de tijd om ervoor te zorgen dat jou naam in het boek van het leven wordt geschreven.

Het boek van het leven

Het boek van het leven is het boek van Jezus. Hoe belangrijk is het dat jouw naam in dat boek staat! We weten welke mensen hebben hun naam niet in het boek van het leven hebben staan.

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.”1 Korinthe 6:9-10

“Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”Openbaring 21:8

Hoe kom jij er vanaf als je eerlijk nadenkt over de leugens wat je in je leven hebt verteld? Waar ga je naar toe als je vanavond sterft? Misschien komt er geen andere dag. Als je sterft komt er geen tweede kans. Gods oordeel is voor eeuwig. Hij is een eeuwige God. Zie je in dat je zelf onmogelijk rechtvaardig kunt staan in de tegenwoordigheid van de Heilige God? Om de hemel in te gaan moeten je zonden vergeven worden en moet je zelf nieuw gemaakt worden. De Bijbel noemt dat “opnieuw geboren worden”.

“Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.”Johannes 3:5

De reden dat ik zo uitgebreid ben in gegaan op de zonde, de ernst van de zonde en de hevigheid van Gods oordeel is om je te laten zien dat je Jezus nodig hebt.

Hoe kun je gered te worden?

Het goede nieuws van God is dat je gered kan worden. Al je zonden kunnen vergeven worden. Er is maar één manier dus lees aandachtig hoe dit mogelijk is. We hebben gezien hoe God de zonde haat en hoe de zonde eindigt in de dood. Uiteindelijk de eeuwige dood. De Bijbel zegt dat vergeving van zonde alleen kan komen als er bloed voor vergoten wordt.

“En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.”Hebreeën 9:22

In het oude testament vinden we Abraham. Hij was een vriend van God, omdat Hij God geloofde en op God vertrouwde. Abraham was kinderloos maar God had hem een zoon beloofd. Na lang wachten kregen Abraham en Sara een zoon en ze noemde hem Isaak. Maar het geloof van Abraham werd door God op de proef gesteld.

“Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’”Genesis 22:1-2

“Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.”Genesis 22:9-13

Abraham geloofde God en was gehoorzaam tot een punt waar weinigen kunnen volgen. Toch geloofde hij dat God de belofte van een nageslacht zoveel als de sterren zou waarmaken, ook al begreep hij niets van het gebod wat God hem gegeven had. De diepe laag in dit geschiedenisverhaal is dat God zelf voorzag in het offer. De enige zoon van Abraham werd niet geofferd maar God zou zijn eigen Zoon geven als offer voor de wereld.

Jezus stierf voor jouw zonden

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”Johannes 3:16-18

“Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.”1 Petrus 2:24

“God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.”2 Korintiërs 5:21

“Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.”1 Petrus 3:18

“Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.”Jesaja 53:5

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”Romeinen 5:8

Jezus, de enige Zoon van God, is naar deze wereld gekomen als mens. God zelf getuigde over Hem dat Jezus Zijn eigen zoon was.

“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’”Mattheüs 17:1-5

Hij leefde in perfecte gehoorzaamheid aan God de Vader, zonder te zondigen. Jezus deed alleen wat Hij Zijn Vader zag doen en Hij sprak alleen wat Hij Zijn Vader had horen zeggen. Zo konden de mensen zien dat Hij door God gestuurd was.

“Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.”Johannes 5:19

Hij kwam vrijwillig uit liefde voor God de Vader en voor de mensen om zijn leven te geven. Door de religieuze leiders van die tijd werd hij overgegeven aan de Romeinen om gekruisigd te worden. Jezus kon als Zoon van God op elk moment de engelen te hulp vragen en ze zouden Hem hebben gered. Maar Jezus deed dat niet. Hij wist dat alle mensen anders voorgoed verloren zouden gaan en allemaal voor eeuwig van Hem gescheiden zouden zijn. Jezus betaalde met zijn bloed en met Zijn leven. God liet de straf voor de zonde op Jezus neerkomen.

Gered door geloof

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. ”Hebreeën 11:6

Geloof je in God? Dan mag je tot Hem naderen. Als je Hem zoekt zul je door God worden beloond.

Voor God is geloof heel belangrijk. Door te vertrouwen op Jezus die stierf voor je zonden kun je de rechtvaardigheid van Jezus ontvangen.

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.”Romeinen 5:1

“want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’”Romeinen 4:3

“God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.”Romeinen 3:22-26

Ook al ben je zelf niet rechtvaardig, je kunt als rechtvaardige worden aangenomen als je gelooft in Jezus. Als je gelooft dat Hij stierf voor jou zonden en dat God Hem op de derde dag uit de dood heeft opgewekt. Zo kun je worden vrijgesproken. Wat een ongelofelijk nieuws!

“U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.”Kolossenzen 2:13

“Zo kan hij (Jezus) ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.”Hebreeën 7:25

Er is niets wat je kunt doen om zelf de vergeving van God te verdienen. Al doe je nog zo je best. Het is onmogelijk. Maar God in Zijn grote liefde geeft zelf deze vergeving om niet. Je hoeft het alleen te geloven en zo wordt je rechtvaardig voor God. De boodschap van Jezus geloven en bekering gaan samen op.

Bekering

Toen Jezus begon met zijn boodschap zei Hij: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.”Marcus 1:15

Als je bent gaan inzien dat Jezus voor je zonden heeft betaald met Zijn leven, dan wil God dat je daarop reageert met het geven van jouw leven voor Hem. Om te kunnen zeggen dat Jezus Heer is, dient Jezus ook Heer over jouw leven te worden. Deze weg van bekering en het gehoorzamen van God wordt de smalle weg genoemd.

“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.”Mattheüs 7:13-14

Even later in hetzelfde hoofdstuk leert Jezus dat het belangrijk is om de wil van God te doen. Blijkbaar kenden deze mensen Jezus want ze spreken Hem aan met Heer, Heer en ze waren zelfs actief voor Hem bezig geweest op aarde. Toch hebben ze de hemel gemist.

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”Mattheüs 7:22-23

Het profeteren en het uitdrijven van demomen en het doen van wonderen is blijkbaar niet de hele wil van God. We moeten afrekenen met alle zonde en hier niet lichtvaardig over denken. Laat je niet beïnvloeden door wat de mensen om je heen denken en zeggen. Meet jezelf niet aan hun standaard. Cultuur verandert, normen en waarden verschuiven. Maar de woorden van Jezus zullen altijd blijven. Bekering omvat alle gebieden van je leven. Je kunt niet vasthouden aan zonde en denken de hemel te beërven. Heiliging is belangrijk. Maak keuzes in wat je kijkt. Open je hart voor anderen. Denk en spreek positief over hen. Vergeef en haat niet. Doe goed, lees de Bijbel en pas toe wat je daarin leest.

“En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’”Mattheüs 7:26-27

Ben je bereid om God en Jezus te volgen? Hij is de beste Koning die je jezelf kunt wensen. Hij is de bron van het leven. Hij heeft je gemaakt en de bron van elke goede gave. Hoe reageer jij op jouw maker en op jouw God? Kies je ervoor om de uitgestrekte hand van God te pakken en om de relatie te herstellen of kies je ervoor om Gods weg voor vergeving door Jezus af te wijzen?

Open je hart op dit moment voor God. Stel het niet langer uit. Misschien komt er geen tweede kans en als je jouw hart nu sluit voor Hem dan wordt het alleen maar moeilijker. Ons hart kan verhard raken en Gods Geest zal niet altijd aan je hart blijven trekken. Wat gebeurt er als God je los laat? Maak daarom nu een keuze om God te dienen en om vergeving van zonden te vragen. God vergeeft iedereen die tot Hem komt in Jezus Naam. God doorzoekt het hart en het gaat bij Hem om een keuze van het hart. Met bekering zeg je nee tegen zonde en ja tegen God. Als jij dit wilt zoek dan een stille plaats waar je alleen bent en niet gestoord wordt. Kniel voor God neer en bid vanuit je hart. Belijdt dat je een zondaar bent en dat je vergeving nodig hebt. Vraag God om je te vergeven en dat je gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven en dat Hij op de derde dag uit de dood is opgestaan. Ja, God heeft Jezus alle macht gegeven op hemel en op aarde en Hij zal jouw het eeuwig leven schenken. Je mag God vragen om je nieuw te maken en je te vullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je kracht en wijsheid geven om voor God te leven.

Waar wacht je nog op? Ga nu en geef je leven aan God!